Map

Map

B&B Hotels v České republice

Rezervovat v České republice

Přehledná mapa našich hotelů v České republice

Otevřít mapu hotelů
B&B Hotels v Evropě

Rezervovat v Evropě

Přehledná mapa našich hotelů v Evropě

Otevřít mapu hotelu
Obchodní podmínky
 • Obecné poskytování služeb a rezervační podmínky
  I.Oblast působení

  Tyto Obecné podmínky poskytování služeb a rezervační podmínky (dále jen "Podmínky") jsou obecnými podmínkami dohody ve smyslu znění zákona 384 a dalších ustanovení Občanského zákoníku, aplikovatelného na všechny smlouvy (dále jen "Smlouva"),která se vztahují na pronájem dohodnutých hotelových pokojů vlastnících odsouhlasená zařízení (dále jen "Pokoje") společností B&B Hotel Prague-City (dále jen "B&B") hostům (dále jen"Hosté").

  II. Uzavření smlouvy

  Smlouva je uzavírána mezi B&B a hostem na základě obdržení potvrzení rezervace nebo na základě úhrady účtované částky za pobyt, nejpozději však v okamžiku, kdy host obdrží přístupový kód do pokoje. Rezervací pokoje host činí B&B nabídku na uzavření smlouvy. V případě volného pokoje musí host obdržet od B&B potvrzení rezervace s číslem rezervace, zaslané na určený e-mail, fax, či poštou. Čísla rezervací obdržených od třetí stran (např. prostřednictvím agentury webového portálu nebo cestovní agentury) se mohou lišit od čísel rezervací B&B. Na žádost hosta musí B&B poskytnout hostovi číslo rezervace způsobem definovaným v oddílu II. 1 těchto Podmínek.

  III. Rezervace, příjezd a odjezd

  V případě negarantované rezervace si host pouze rezervuje pokoj, zatímco v případě garantované rezervace host také ručí za platbu poskytnutím čísla jeho kreditní karty. Negarantovaná rezervace zanikne automaticky (např. bez toho, aniž by na to byl host upozorněn) v 18:00 hodin v den příjezdu pokud host nepřijede nebo pokud není rezervace garantovaná poskytnutím čísla kreditní karty. Negarantovaná rezervace může být hostem zrušena kdykoli osobně, faxem nebo e-mailem. Host může garantovanou rezervaci bezplatně zrušit do 18:00 hodin v den příjezdu. Host nemůže bezplatně zrušit garantovanou rezervaci po 18:00 hodin v den příjezdu. V případě, že se host nedostaví v den příjezdu bez předchozího zrušení garantované rezervace, host musí zaplatit cenu za přenocování v hotelu a B&B je oprávněna účtovat tuto částku přes kreditní kartu, jejíž číslo bylo poskytnuto jako garance platby. B&B se zavazuje zajistit, že bude pokoj disponující dohodnutým zařízením, pro hosta připraven v den příjezdu ve 14:00 hodin. Při příjezdu se host musí dostavit na recepci, aby mohl obdržet číslo pokoje a přístupový kód. V případě negarantované rezervace musí host přijet nejpozději v 18:00 hodin v den příjezdu. V opačném případě je B&B oprávněno rezervovaný pokoj přenechat jinému hostu. Host musí vyklidit pokoj v nezhoršeném stavu do 12:00 hodin v den odjezdu. Pokud není pokoj vyklizen do 12:00 hodin v den odjezdu a je to zapříčiněno pochybením hosta, pokud není odsouhlaseno jinak, host musí okamžitě vyklidit pokoj a uhradit B&B paušální odměnu ve výši 100% ceny za přenocování v pokoji.

  IV. Podmínky využití hotelu

  Domácí zvířata můžou být v hotelu ubytována v prostorách hotelu po předchozím odsouhlasení s B&B. Host musí na záměr ubytování domácího zvířete upozornit dopředu. V každém případě je souhlas B&B s ubytováním domácího zvířete udělen pod podmínkou, že domácí zvíře bude pod neustálou kontrolou a dohledem hosta a že nezpůsobí žádné riziko pro personál nebo ostatní hosty. Poplatek, s jehož výší bude host obeznámen, se vztahuje na jedno domácí zvíře za noc a musí býti uhrazen nejpozději v den uzavření smlouvy. Pokoj může být užíván pouze osobami, které jsou uvedené na registračních kartách vyplněných při příjezdu. Hosté se musejí k ostatním hotelovým hostům chovat ohleduplně a v souladu s ubytovacím řádem. Hosté nejsou oprávněni připravovat donesené jídlo v pokoji, ani v jakékoli jiné části areálu hotelu. Děti do 13 let věku musejí být pod dohledem dospělého po celou dobu jejich pobytu v hotelu. Hostům se výrazně nedoporučuje uchovávat či nechat bez dozoru jakoukoli finanční hotovost, šperky, cennosti nebo jiné cenné předměty v autech zaparkovaných u B&B. B&B nenese žádnou odpovědnost za jakékoli krádeže či ztrátu výše zmíněných předmětů hosta.

  V. Cena a platební podmínky

  Cena za přenocování placená hostem je považována za protiplnění za poskytnutí hotelového pokoje společností B&B od data příjezdu do data odjezdu. Cena za přenocování musí být zaplacena v plné výši i v případě, že host pokoj nevyužije. Účtovány jsou vždy ceny za přenocování platné v den sjednání smlouvy. B&B má nárok na zvýšení či snížení ceny za přenocování v případě jakýchkoli změn nebo zavedení nových daní či jiných poplatků. Cena za přenocování a další poplatky za další služby musí být zaplacené dopředu, pokud není odsouhlaseno jinak, ne však později, než v den příjezdu do hotelu. Pokud není specifikována délka pobytu hosta, cena za přenocování a ceny za další služby musí být zaplaceny dopředu do 12:00 hodin každý den. V případě, že není platba uhrazena včas, smlouva musí být vypovězena a host musí vyklidit pokoj. Poplatky za další služby ve smyslu bodu V.3 této smlouvy jako například poplatek za parkování, poplatek za snídani, poplatek za ubytování domácích zvířat a jakékoli další poplatky nejsou zahrnuty v ceně za přenocování. B&B přijímá platby v Českých korunách, v hotovosti, převodem, platebními kartami a následujícími kreditními kartami: Visa, MasterCard, Diners Club, JCB a American Express. Platba převodem by měla pokrývat všechny platby, které musí host uhradit společnosti B&B a může být provedena pouze před příjezdem hosta do hotelu. Další způsoby platby jsou možné pouze ve výjimečných případech a po předchozím odsouhlasení společností B&B. Host má nárok na započtení pohledávek v případě, že vzájemné závazky jsou nezpochybnitelné, nebo vyplývají z platného rozhodnutí soudu.

  VI. Odpovědnost B&B

  Host je povinen si prohlédnout pokoj ihned po příjezdu. Všechny a jakékoli závady nalezené během této prohlídky musí být neprodleně nahlášeny hotelové recepci a jakékoli další závady musí být nahlášeny ihned po jejich zjištění. V případě nalezení relevantních závad pokoje, které nemohou být okamžitě odstraněny, musí B&B poskytnout hostovi jiný pokoj stejné úrovně. Na základě platných právních předpisů je mimosmluvní odpovědnost B&B omezena v souladu s následujícími zásadami: B&B je odpovědná pouze za škody způsobené jednáním zaměstnanců nebo zástupců B&B pouze v případě, že ke škodě došlo při výkonu jejich pracovních povinností. odpovědnost B&B je omezena do výše ztráty, která byla hostovi způsobena, B&B je odpovědná pouze za nesplnění nebo nesprávného splnění povinnosti poskytnou pokoj hostovi po celou sjednanou délku trvání jeho pobytu, odpovědnost B&B za jednotlivou škodu je omezena na částku odškodnění na částku odškodnění vyplaceného pojišťovnou, se kterou má B&B sjednané pojištění občanskoprávní odpovědnosti ve vztahu k prováděné hospodářské činnosti. V žádném případě nenese B&B odpovědnost za jakékoli zpoždění v dostupnosti pokoje způsobené vyšší mocí nebo událostmi bránícími nebo překážejícími dlouhodobě B&B zajištění dostupnosti hotelového pokoje, jako například stávkami, přírodními katastrofami a usnesení orgánů veřejné správy. Tyto důvody opravňují B&B k odložení přípravy dostupnosti pokoje po dobu trvání těchto důvodů s připočtením odpovídajícího přípravného období. Pokud zpoždění trvá v den příjezdu déle než do 19:00 hodin, host může odstoupit od smlouvy. V takovémto případě nemá host nárok na odškodnění. B&B nenese žádnou další odpovědnost kromě odpovědností stanovených výše a odpovědností stanovených platnými právními předpisy. Zejména B&B neručí za porušení povinností hostů, nedostatek obchodního úspěchu, ušlý zisk, nepřímé ztráty nebo ztráty způsobené žalobou třetí strany na hosta. V případě jakékoli krádeže, ničení majetku nebo požáru, záplat nebo dalšího poškození pokoje musí host neprodleně upozornit hotelový personál a podniknout veškeré kroky k zajištění odpovědné osoby nebo nápravě škody.

  VII. Ukončení smlouvy

  B&B je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že host nezaplatí včas cenu za přenocování, v případě, že měla být dlužná částka celkově nebo částečně uhrazena před datem příjezdu hosta do hotelu. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy během jeho pobytu kdykoli do 19:00 hodin s tím, že účinnosti odstoupení nabývá následujícího dne ve 12:00 hodin. Obě zúčastněné strany můžou odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností ze závažných důvodů, zejména pokud je odstoupení zapříčiněno výskytem nepředvídatelných vnějších událostí. B & B je oprávněna vypovědět smlouvu s okamžitou účinností, a to zejména, pokud je při svém pobytu v hotelu host pod vlivem drog, používá pokoj k prostituci, je agresivní vůči hotelovému personálu, ruší klid dalších hotelových hostů, nebo v minulosti provedl falešné rezervace nebo záměrně poškodil nebo ničil majetek hotelu.

  VIII. Ochrana osobních údajů

  B&B je správcem osobních údajů o hostovi. Informace o hostovi jsou shromažďovány za účelem sjednání smlouvy, zajištění zákaznického servisu a marketingovými účely. B&B může zpřístupnit osobní informace osobám spolupracujícím s B&B v souladu s Čl. 23 (3) a (5) o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (jednotné znění, Sbírka zákonů Dz. U. z roku 2002 č. 101 položka 926 v platném znění). Host má kdykoli právo vznést námitku k použití jeho osobních údajů pro marketingové účely. Host má přístup ke svým údajům a může je opravit.